Tutol ang Mayordoma sa Panliligaw ng Hardinero sa Kaniyang Anak; Sa Pagkakabulgar ng Tunay Nitong Pagkatao ay Magbabago pala ang Lahat

Tutol ang Mayordoma sa Panliligaw ng Hardinero sa Kaniyang Anak; Sa Pagkakabulgar ng Tunay Nitong Pagkatao ay Magbabago pala ang Lahat

KarmaLoveStories

“Odessa! Pumarine ka ngang bata ka!”

Galit na nilakad-takbo ni Aling Gloria ang pwesto ng anak na si Odessa nang makitang kasama na naman nito ang bagong hardinero sa pinagtatrabahuhan nilang mansyon. Bukod doon ay isang pinong kurot pa sa tagiliran nito ang iginawad niya sa anak na nagtatrabaho rin sa mansyong iyon bilang isang katulong.

“Aray, inay! Bakit po ba? Aray!” paulit-ulit na daing naman ng dalaga sa kaniyang ina habang hinihimas ang bahaging kinurot ng ina.

“Bakit? Nagtatanong ka pa kung bakit? Aba. E, kabago-bago ng lalaking ’yan dito’y harutan na kayo nang harutan! Katanghaliang tapat pa naman!” galit pang sabi ni Aling Gloria sa anak sabay pukol ng masamang tingin sa lalaking si Caloy, ang bagong hardinero sa mansyon na dumating, tatlong linggo na ang nakalilipas. Sa unang mga linggo pa lamang nitong pananatili ay pansin na ng lahat ang malaking pagkagusto nito kay Odessa, kaya naman agad na nag-iinit ang ulo ni Aling Gloria, makita pa lamang na magkasama ang dalawa.

“Huwag na po kayong magalit kay Odessa, Aling Gloria. Wala naman po kaming ginagawang masama, e,” paliwanag naman ni Caloy sa kanilang mayordoma.

“Manahimik ka!” Ngunit sinita lamang siya nito. “Huwag kang makialam dito! Hilatsa pa lang ng mukha mo ay alam na alam ko na ang mga karakas mong lalaki ka! Balak mong ligawan ang anak ko, ano?!” galit pang pagpapatuloy ni Aling Gloria na matapang namang sinagot ni Caloy.

“Opo, Aling Gloria… balak ko pong ligawan ang anak n’yo,” aniya, ngunit isang sampal lamang ang iginawad sa kaniya ng ginang!

“Tigilan mo! Hindi ako pumapayag na ligawan mo ang anak ko dahil isa kang hampaslupa! Wala siyang magandang buhay na inaasahan sa ’yo! Kapag umuwi na mula sa ibang bansa ang nag-iisang apo ni Don Gonzalvo na siyang amo natin, sisiguraduhin kong siya ang makakatuluyan ng anak ko at hindi ikaw! Iyon, kaya kami n’ong iahon sa hirap!” dagdag pa nito na nakapagpakunot naman ng noo ng hardinerong si Caloy.

“Nakakaawa naman pala siya kung ganoon… pakakasalan lang siya ng anak n’yo dahil lang sa pera?” napapailing pang tanong ni Caloy sa ginang.

“C-Caloy… pasensya ka na, pero, matagal na naming plano ni nanay ’yon. Ang totoo, kaya ako pumayag na makipagkita sa ’yo rito ay dahil gusto kong sabihin sa ’yong layuan mo na ako. Hindi kita gusto. Guwapo ka, pero wala kang pera,” nangingiwi namang sabat pa ng dalaga sa usapan na lalong ikinabigo ni Caloy. Iniwan ng mag-inang Odessa at Aling Gloria si Caloy, na kanilang hardinero, na sapu-sapo ang sariling mukha at halata ang pagkabigla sa kanilang ginawa!

Gabi na… nabigla ang lahat nang biglang pumasok si Caloy sa loob ng mansyon, dala ang kaniyang mga bagahe. Agad namang napakunot ang noo ng mag-inang Odessa at Aling Gloria nang makita siya kaya nilapitan siya ng mga ito.

“O… ang gara ng bihis, a! Mukhang anak-mayaman. Mabuti naman at aalis ka na,” tila nang-iinsulto pang sabi ni Aling Gloria sa binata na pinansin pa ang suot niyang mamahaling mga damit. Agad namang sumeryoso ang ekspresyon ni Caloy, ngunit maya-maya ay ngumiti rin siya.

“Hindi ho, Aling Gloria. Lilipat lang ho ako ng kwarto,” magalang pa rin namang sagot niya sa mayordoma.

“At sino ang nagbigay sa ’yo ng permiso na lumipat ng tulugan?” Nakataas pa ang kilay ng ginang.

“Aling Gloria, hindi n’yo ho kasi ako binigyan ng pagkakataong magpakilala nang maayos noong unang dumating ako rito. Ang totoo ay binibiro ko lang naman kayo noong sinabi kong ako ang bago n’yong hardinero, pero sineryoso n’yo naman agad…” Iniabot ni Caloy ang kaniyang kamay sa mayordoma bago muling nagsalita. “Ako ho si Carlito Gonzalvo Jimenez III, ang apo ni Lolo Gonzalvo.”

Biglang nanlaki ang mga mata ni Aling Gloria nang sabihin iyon ni Caloy. Noong una ay ayaw pa nga nitong maniwala ngunit nang ipakita niya ang kaniyang passport, animo ito binuhusan na ng malamig na tubig. Bigla itong bumait sa kaniya.

“Aling Gloria, hindi ko ho kayo aalisin sa trabaho kaya hindi n’yo ho kailangang bumait sa akin. Okay na ho kahit casual lang tayo,” nakangiti pang saad ni Caloy, ngunit nang tangka siyang kausapin ni Odessa ay muli siyang nagsalita. “Hindi ko kayo aalisan ng trabaho, pero kalimutan n’yo na ang tungkol sa pagpapakakupido sa amin ni Odessa. Hindi na ho mangyayari ’yong plano n’yo.”

Puno ng panlulumo ang mag-ina matapos ang pangyayaring iyon, lalo pa at hindi nagtagal ay muling nagkagusto si Caloy sa ibang babae. Agad kasing nabaling ang atensyon nito sa iba matapos ang pangyayaring ’yon. Labis na panghihinayang tuloy ang nadama ng mag-ina. Mayamang asawa na sana’y naging bato pa!

More Stories