Sinolo ng Babae ang Pag-aalaga sa May Sakit na Matanda sa Pag-asang Siya ang Pamamanahan Nito; Magsisisi Pala Siya sa Huli

Sinolo ng Babae ang Pag-aalaga sa May Sakit na Matanda sa Pag-asang Siya ang Pamamanahan Nito; Magsisisi Pala Siya sa Huli

FamilyKarmaStories

“Nasaan ang tiyo?”

Lihim na napasimangot ang katulong na si Katrina nang mabungaran sa pagbukas niya ng pinto ang pamangkin ng amo niyang si Don Gerencio. Bumaba ang mga tingin niya sa kamay nitong may hawak na supot ng prutas na sigurado siyang para sa matandang may sakit.

“Naku, hindi po siya tumatanggap ng bisita ngayon, e,” pagsisinungaling niya naman sa pamangkin ng kaniyang amo. Si Glenda. Ni hindi niya ito pinagkaabalahang alukin na pumasok ng bahay.

Nakita niyang agad na nalungkot ang ekspresyon ng mukha nito dahil sa sinabi niya. “Ganoon ba?” Napabuntong-hininga pa ang kausap bago iniabot sa kaniya ang hawak na supot. “Siya, pakibigay na lang ito kay tiyo. Pakisabi na lang na dumaan ako, ha? Saka, pakisabi na rin na sana gumaling na siya agad,” pagbibilin pa nito na agad naman niyang tinanguan.

Nginitian pa ni Katrina nang pagkatamis-tamis si Glenda bago ito tuluyang tumalikod. Lihim siyang natutuwa na sa wakas ay aalis ito nang hindi nakikita ni Don Gerencio. Ayaw kasi ni Katrina na ipaalam na mayroon pang kamag-anak ang Don na may pakialam sa kaniya. Inako na kasi ni Katrina ang lahat ng pag-aalaga sa may sakit na amo dahil sa pag-asang kalaunan ay sa kaniya na nito ipamamana ang lahat ng ari-arian nito, dahil siya lang naman ang nagtiis at nanatili sa tabi nito habang ito ay may sakit.

Ang totoo ay madalas talaga itong dalawin ni Glenda, ngunit ni minsan ay hindi iyon ipinaalam ni Katrina kay Don Gerencio. Gusto niyang solohin ang papuri upang lalo itong matuwa sa kaniya.

Nang masigurong umalis na si Glenda ay pumasok si Katrina sa kwarto ng matanda at dinala ang mga prutas na ipinamimigay ng pamangkin nito.

“O, Katrina, saan galing ang mga ’yan?” tanong ng Don sa kaniya na bahagyang nagningning ang mga mata sa pag-asang dumalaw ang kaniyang paboritong pamangkin.

“Binili ko ho d‘yan sa daanan, sir. Naisip ko kasi na maganda ito para lumakas ang katawan n’yo,” muli ay pagsisinungaling na naman niya.

Nalungkot ang mukha ng matanda, ngunit agad din itong ngumiti sa kaniya. “Salamat, hija. Sana’y hindi ka na nag-abala.”

“Walang anuman ho iyon, Don Gerencio,” sagot naman ni Katrina na abot tainga na ang ngisi.

Lingid sa kaniyang kaalaman ay hindi talaga tuluyang umalis si Glenda. Nagtataka na kasi ito kung bakit tila ayaw niyang ipakita rito ang kaniyang tiyuhin kaya naman naisipan nitong pumuslit sa likod-bahay upang silipin ang kalagayan ng kaniyang tiyuhin. Dahil doon ay nakita at narinig nito ang lahat at gulat na gulat si Glenda sa kaniyang nalaman!

Nang umalis si Katrina sa kwarto ng Don ay siya namang pasok ni Glenda sa bintana. Gulat na gulat si Don Gerencio sa ginawa ng pamangkin ngunit agad iyong napalitan ng galit nang isiwalat ni Glenda ang ginagawa ng kaniyang katulong.

Dahil doon ay agad na ipinatawag ni Don Gerencio ang kaniyang abogado. Tuwang-tuwa naman si Katrina sa pag-aakalang ito na ang oras na ipapangalan ni Don Gerencio sa kaniya ang lahat ng ari-arian nito!

Hindi nagtagal ay bumuti ang kalusugan ng matanda. Dahil doon ay agad itong nagpatawag ng pagpupulong at ipinaalam na kaniya nang iaanunsyo ang siyang magmamana ng kaniyang kayamanan.

Sabik na sabik si Katrina, kaya naman labis niyang pinaghandaan ang pagdating ng araw na iyon.

“Siguradong pagkatapos ng taong ito ay yayaman na ako! Makakaahon na ako sa putik na kinasasadlakan ko sa tagal ng pagtitiis ko sa pag-aalaga ng matandang ’yon!” nasabi pa ni Katrina sa kaniyang sarili bago iyon sinundan ng malakas na halakhak.

Dumating ang araw ng pagpupulong. Sinigurado ni Katrina na maayos at presentable ang kaniyang kasuotan upang sa pagharap niya mamaya sa mga tao ay hindi naman siya magmukhang kahiya-hiya.

Mabilis ang kalabog ng dibdib ni Katrina nang tumayo na ang Don sa gitna ng mga tao habang may hawak na baso ng alak. Itinaas nito iyon bago ito nagsalita.

“Gusto kong ipaalam sa lahat na simula sa gabing ito, akin nang ipamamana ang lahat ng aking ari-arian at kayamanan sa nag-iisang taong tunay na nagmamalasakit sa akin noong ako ay may sakit pa. At iyon ay walang iba, kundi ang pamangkin kong si Glenda!”

Nanlaki ang mga mata ni Katrina sa narinig at halos manlumo siya. Paanong nangyari iyon?

Dahil hindi niya matanggap ang desisyon ng don ay hindi niya napigilan ang emosyon. “Hindi naman ho yata tama ’yan! Ako ang nasa tabi n’yo at hindi ang babaeng ’yan!” hiyaw niya, ngunit tinawanan lang siya ng matanda. Pagkatapos ay isiniwalat nito ang lahat ng kaniyang ginawang kasinungalingan habang lumalabas sa isang malaking screen ang kuha sa CCTV ng paulit-ulit niyang pagsisinungaling kay Glenda!

Pahiya si Katrina, at pagkatapos n’on ay karma pa ang inabot niya dahil tinanggal siya ng Don sa kaniyang trabaho at wala siyang nakuhang kahit magkano sa yaman nito, maliban sa kaniyang sweldo.

More Stories