Lahat ng mga Babae sa Baryong Iyon ay Dumaan sa Kamay ng Pinuno ng Sekta; May Pag-asa Pa Bang Mabago ang Kapalaran nila?

Lahat ng mga Babae sa Baryong Iyon ay Dumaan sa Kamay ng Pinuno ng Sekta; May Pag-asa Pa Bang Mabago ang Kapalaran nila?

KarmaMysteryStories

Kinikilalang pinuno ng pamayanan sa Baryo Baybay si Ka Duroy, ang tagapagtatag ng sektang “Babaylan,” isang uri ng relihiyong sumasamba sa kalikasan at sa mga elementong hindi nakikita. Tanging ang baryong iyon ang hindi pa naaabot ng Kristiyanismo, at tila sarado ang isip ng mga tao sa pagtanggap sa iba pang relihiyon.

Tila napag-iwanan ng kabihasnan ang baryong iyon, dahil salat na salat sa anomang anyo ng makabagong panahon. Malayo rin kasi ang lokasyon nito—halos nasa dulo na ng Pilipinas. Tanging mga tangos, tangway at malawak na karagatan ang makikita.

“Aditha, sa ika-18 kaarawan mo ay kailangan mong makipagkita kay Ka Duroy kaya naman magpaganda ka nang husto,” paalala ni Aling Katarina sa kaniyang anak na si Aditha.

Alam ni Aditha ang dahilan kung bakit kailangan siyang magtungo kay Ka Duroy sa pagsapit ng ika-18 kaarawan niya. Naging tradisyon na nila na i-alay sa naturang pinuno ang mga anak na babae. Alam ni Aditha na may mali sa kanilang nakasanayan.

“Ina, bakit kayo pumapayag sa gustong mangyari ni Ka Duroy? Parang hindi naman po yata tama ang gusto niyang mangyari?” naitanong ni Aditha sa kaniyang ina.

“Mangilabot ka nga sa sinasabi mo, Aditha. Si Ka Duroy ay sugo ng Panginoon kaya dapat nating igalang ang kaniyang mga kagustuhan. Bata pa lamang ako, nariyan na siya. Naipagkaloob ko rin ang sarili ko sa kaniya. Ganoon talaga ang ating tradisyon. Lahat ng mga babae rito sa Baryo Baybay ay dumaan sa kaniyang palad. Walang makapipigil sa agos ng tubig sa karagatan,” matalinghagang saad ng kaniyang ina.

Ngunit alam ni Aditha sa kaniyang sarili na may hindi tamang nagaganap sa kanilang baryo. Alam niyang huwad si Ka Duroy at ginagawa lamang niya ang lahat ng iyon para sa pansariling interes.

Dumating ang ika-18 kaarawan ni Aditha, at wala siyang nagawa nang mismong ang kaniyang amang si Mang Taro ang nagdala sa kaniya kay Ka Duroy.

May limang asawa si Ka Duroy, at siya mismo ang nagkakasal sa kaniyang sarili sa mga babaeng nagugustuhan niya. Lagi niyang sinasabi na sinumang taong tumanggi sa kaniyang kagustuhan ay mabubulid sa walang hanggang apoy, sa walang katapusang paghihirap.

“Napakaganda mo, Aditha. Matagal na kitang inaasam-asam. Ikaw ay nilikha ng aking Ama sa langit upang sadyang ipagkaloob sa akin,” saad ni Ka Duroy nang masilayan si Aditha. Nangalisag ang mga balahibo ni Aditha nang marinig ang mga sinabi ni Ka Duroy.

“I-alay mo sa akin ang sarili mo, Aditha, at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, sa piling ng aking Ama sa paraiso. Halika na’t ipararanas ko sa iyo kung gaano kasarap sa paraiso…” saad ni Ka Duroy at tinangkang hawakan si Aditha.

Pumalag si Aditha.

“K-Ka Duroy, paumanhin ho subalit hindi ko ho maibibigay ang gusto ninyo. Palagay ko ho ay mali ang nangyayaring ito. Hindi ho ito tama,” saad ni Aditha.

“Paano mo nasasabi ang mga bagay na ‘yan sa harapan ng iyong Diyos? Ako ang sugo, ako ang anak ng Kataas-taasang Diyos kaya ang pagsuway sa akin ay nagbabadya ng kamatayan. Gusto mo bang mabulid sa walang hanggang apoy?”

“Sabihin na ninyo ang gusto ninyong sabihin Ka Duroy, subalit hindi ho ako papayag sa gusto ninyong mangyari. Ang kapurihan at dangal ko ay para lamang sa lalaking mamahalin ko at magiging kasama ko habambuhay,” saad ni Aditha sabay takbo palabas ng bahay.

Nabalitaan ng kaniyang mga kababaryo ang kaniyang ginawa kaya naman galit na galit ang lahat sa kaniya, pati na ang kaniyang mga magulang.

“Isa kang malaking kahihiyan sa lahi at pamayanan natin, Aditha. Ang mabuti pa’y lumayas ka na rito. Itinitiwalag ka na namin at itinatakwil. Ayaw naming mabulid ang aming mga kaluluwa sa dagat-dagatang apoy!” sabi ni Mang Taro.

At umalis na nga si Aditha sa kanilang pamayanan.

Ang naging dahilan kung bakit alam niyang mali ang nangyayari sa kanilang baryo, ay dahil kay Mark, na nakilala niyang taga-Maynila. Naikuwento niya rito ang mga nangyayari sa kanilang baryo, at ito mismo ang nagsabing may mali.

Pinangakuan siya nito na tutulungan siyang maisiwalat sa mga awtoridad ang kalokohang ginagawa ni Ka Duroy, lalong-lalo na sa mga babae.

At iyon nga ang kanilang ginawa. Humingi sila ng tulong sa mga awtoridad gayundin sa simbahan upang maimbestigahan ang sektang itinatag ni Ka Duroy. Hindi naman nagpatumpik-tumpik ang mga awtoridad at inimbitahan si Ka Duroy sa kanilang opisina. Napag-alamang isang ilegal na kulto ang itinatag ni Ka Duroy na nananamantala sa mga tao.

Batay sa imbestigasyon ay napag-alaman ngang huwad si Ka Duroy kaya napiit ito. Unti-unti namang nagbago ang pananaw ng mga taga-Baryo Baybay at sinimulan nang yakapin ang Kristiyanismo. Matagal silang nasa kadiliman, at ngayon, unti-unti na nilang nakita ang kaliwanagan.

More Stories