Binuhusan Niya ng Inumin ang Damit ng Serbidorang Ex ng Kaniyang Nobyo Bilang Pang-Iinsulto Rito; Pagsisisihan Niya pala Iyon nang Malaki

Binuhusan Niya ng Inumin ang Damit ng Serbidorang Ex ng Kaniyang Nobyo Bilang Pang-Iinsulto Rito; Pagsisisihan Niya pala Iyon nang Malaki

FunKarmaStories

Unang anibersaryo nina Mina at Jester bilang magnobyo, kaya naman talagang pinag-ipunan ng dalawa ang araw na ito. Gusto kasi nilang kumain sa isang mamahaling restawran na sikat na sikat pa man din ngayon sa kanilang lugar. Tiyak na kaiinggitan kasi sila ng kani-kanilang mga kabarkada kapag nakita ng mga ito na nag-post sila ng kanilang mga litrato habang nasa loob sila ang naturang kainan na talaga namang napakaelegante.

Sabik na sabik si Mina. Ilang buwan din kasi silang nagtipid ni Jester para lang makayanan nilang kumain doon, kaya naman hindi niya napigilang mamangha nang sila’y makapasok na roon sa wakas…

“Wow! Grabe, awra pa lang nakakamangha na!” aniya na hindi sinasadyang nasabi niya sa malakas na tinig. Dahil doon ay nakuha niya tuloy ang atensyon ng ilang mga kostumer na nakarinig ng sinabi niya at tiningnan nila siya nang may pang-uuyam. Hindi naman natinag si Mina dahil doon bagkus ay tinaasan niya lang sila ng isang kilay na animo nagyayabang pa. Umupo na ang dalawa sa kanilang napiling mesa at nagsimula nang ibigay sa kanila ng serbidor ang menu. Agad naman silang pumili ng kanilang kakainin bago inimporma ang serbidor para sa kanilang order.

Ilang sandali pa ay mabilis na naihain sa kanilang harap ang masasarap na pagkain, kahit pa ang mga ’yon ang pinakamura sa lahat ng putaheng naroon. Sa amoy pa lang ng mga ’yon ay halos maglaway na ang magnobyo… ngunit mabilis na nawala ang atensyon ni Jester doon nang makita niya kung sino ang babaeng dumaraan sa kanilang harapan…

“Cassandra?” sambit nito na agad namang nakapagpaangat sa tingin ng nobya niyang si Mina.

“O, Jester, long time no see!” bati namang pabalik ng babaeng tinawag ni Jester na Cassandra—walang iba kundi ang dati nitong nobya.

Agad na napakunot ang noo ni Mina nang makitang napangiti ang nobyo niya nang makita nito muli ang dating nobya. Dahil doon ay hindi niya napigilan ang sarili na makisingit sa kanilang usapan. “Cassandra? Siya ’yong ex mong serbidora noon, hindi ba?” mapanuyang ani Mina sa nobyo na agad naman siyang binalingan ng nananaway na tingin.

“Oo, ako nga ’yon.” Nginitian siya ni Cassandra. Nanatiling magalang ang pagtugon ng dalaga sa kaniya kaya naman lalong nainis si Mina. Tiningan niya ito mula ulo hanggang paa. Maganda nga at mukhang magara ang suot nitong damit ngunit hindi pa rin nakaligtas sa kaniyang paningin ang hawak nitong tray na may mga plato ng pagkain…

“Mukhang serbidora ka pa rin hanggang ngayon, a? Mahal na mahal mo ba itong trabaho mo at ayaw mong iwan?” ngingisi-ngisi pang aniya na halatang nang-iinsulto lang. Naririnig niyang sinasaway siya ni Jester ngunit wala siyang pakialam doon. Ang alam niya lang ay naiinis siya sa presensiya ng babaeng nasa harap niya ngayon at gusto niyang ipamukha rito na siya ang mas nakahihigit kung ipagkukumpara silang dalawa.

Ngunit hindi pa tapos si Mina sa pang-iinsulto niya kay Cassandra kahit pa wala naman itong ginagawang kahit na anong masama laban sa kaniya. Kinuha niya ang inuming nasa mesa nila ni Jester at bigla na lang ’yong ibinuhos sa damit na suot ng dalaga!

Napasinghap ito, maging ang kaniyang nobyo at ang iba pang mga nakakita sa ginawa ni Mina na hindi man lang kababakasan ng pagsisisi dahil nakangisi pa siya! Nagulat na lang si Mina nang biglang lumapit ang halos lahat ng tauhan sa pwesto nila upang daluhan si Cassandra!

“Ma’am, okay lang po kayo?” nag-aalalang tanong dito ng isa sa mga nakaunipormeng serbidora.

“Sino ka ba, miss? Bakit mo binuhusan ng inumin ang may-ari ng restawrang ito?!” baling naman ng isa pa kay Mina na siyang mabilis na nagpawala ng malawak niyang ngisi sa labi.

“M-may-ari? I-ikaw ang may-ari nito?” nanginginig na tanong niya ngunit hindi nito iyon pinansin.

“Alam mo ba kung magkano ang halaga ng damit na ito na sinira mo, miss?” malamig ang tonong tanong ni Cassandra kay Mina nang sa wakas ay makabawi ito mula sa pagkabigla. “Tatlong daang libong piso,” dugtong pa nito.

Pakiramdam ni Mina ay may nakabikig na kung ano sa lalamunan niya nang marinig ’yon. Tiningnan niya si Jester ngunit iiling-iling lamang siyang tinalikuran nito at humingi ng tawad kay Cassandra.

“Pasensiya ka na talaga, Cassandra. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya at ginawa niya ’yon. A-ako na lang ang magbabayad ng damit mo.”

Mabuti na lang at naawa pa si Cassandra sa kanila kaya naman hindi na lang sila pinagbayad nito sa damit na sinira ni Mina, bagkus ay pinaalis na lamang sila sa kaniyang restawran at sinabing simula sa araw na ’yon ay hindi na sila maaaring bumalik doon, dahil sisiguraduhin niyang naka-ban na ang pangalan ni Mina. At dahil sa kahihiyang idinulot ni Miya kay Jester, nang araw ding iyon ng kanilang anibersaryo ay nakipaghiwalay sa kaniya ang binata! Ngayon ay wala na siyang ibang magawa kundi ang umiyak at magsisi dahil sa ginawa niya. Isang malaking leksyon ang natutunan niya dahil doon.

More Stories