Nagyabang ang Palikero na Siya ang Magbabayad ng Lahat ng Order ng Magandang Babae; Pagsisisihan Niya Pala Iyon sa Huli

Nagyabang ang Palikero na Siya ang Magbabayad ng Lahat ng Order ng Magandang Babae; Pagsisisihan Niya Pala Iyon sa Huli

FunInspiringStories

Tahimik na nakapila noon si Anastacia. Nasa isang kainan siya at katulad ng mga normal na araw ay matiyaga siyang naghihintay upang maka-order na kahit napakahaba ng pila sa sikat na kainang ’yon.

Masasarap kasi ang pagkain doon kahit medyo may kamahalan kaya naman mas gusto talaga ni Anastacia na doon bumili ng makakain.

Ngunit nang akma na siyang magsasalita upang um-order ay hindi niya inaasahang bigla na lang sisingit ang isang lalaki upang unahan siya.

“Hi! Bigyan mo nga ako ng isang order nito, saka nito,” sabi ng lalaki sa babaeng nasa counter habang itinuturo ang mga gusto nitong pagkain na nasa menu.

“Sir, first come, first serve po. Nauna po sa inyo si ma’am, e,” turo naman sa kaniya ng kahera.

Nang lingunin siya ng lalaki ay ganoon na lang ang tila pagniningning ng mga mata nito. “Kasama ko siya,” nakangising sagot pa nito sa kahera nang hindi inaalis ang tingin kay Anastacia.

“Anong—” Tututol sana si Anastacia nang bigla siyang akbayan ng nasabing binata.

“Um-oo ka na lang na kasama kita, miss at ako ang bahalang magbayad sa kakainin mo,” bulong pa nito sa kaniya sabay kindat na animo ito nagpapaguwapo. “Bukod doon ay pahingi na rin ako ng numero mo. Baka kasi nabo-bored ka minsan at gusto mo ng kausap. Palagi akong libre para sa ’yo,” dagdag pa nito.

Gustong mapailing muli ni Anastacia. Kanina kasi ay napansin niya ang lalaki na pumasok sa kainang ’yon nang may kasamang nobya. Siguradong naroon lang sa banyo ang nobya nito, ngunit nagagawa siya nitong pormahan sa mga sandaling ito!

“Ako nga pala si Alfred. Nice meeting you, miss beautiful,” mayabang pang sabi nito na hindi naman pinagkaabalahang pansinin ni Anastacia.

“Suplada ka, miss…” muli ay komento nito. “Pero sa totoo lang ay ’yan ang gusto ko sa babae,” pangisi-ngisi pang sabi nito.

Ganoon pa man ay hindi siya pumalag sa sinasabi nito, bagkus ay hinintay niya itong maka-order. Nakita niyang lumabas na mula sa banyo ang nobya ng binata kaya naman nawala sa kaniya ang atensyon nito. Lalong napailing si Anastacia, ngunit mas minabuti niyang mag-order na lamang.

Bumalik si Alfred sa counter upang magbayad. “Miss, magkano ang bill ko?” tanong pa niya.

“Twenty-thousand pesos po, sir ang lahat ng nakuha n’yo kasama na ang mga order ng babaeng kasama ninyo kanina.”

Nanlaki ang mga mata ni Alfred sa narinig. “Twenty thousand pesos?!” hindi makapaniwalang reaksyon niya pa. “Bakit napakalaki naman ho yata n’yan?!”

“Ay, bakit, sir? Hindi n’yo po ba alam na ang babaeng ’yon ay halos linggo-linggong nagpapakain sa mga batang pulubi riyan sa kalsada?” tanong naman ng kahera pabalik sa kaniya. “Pinakamababa na ho ang bente singkong bilang ng mga bata, sir,” dagdag pa nito. Halos mapasabunot tuloy sa kaniyang buhok si Alfred na ngayon ay hindi malaman ang gagawin.

“H-hindi ko babayaran ’yan! Hindi naman ako ang um-order n’yan, e! Ayoko n’yan!” maya-maya’y sabi ni Alfred na tila biglang natakot sa kainang ’yon.

“Hindi ho pupuwede iyon, sir!” sagot naman ng kahera. “Kung ayaw n’yo hong tumawag pa ako ng pulis ay magbayad na ho kayo agad. Kayo naman ho ang may gustong magbayad ng o-order-in ng babaeng ’yon, ngayon ay bakit tila nababahag ang buntot ninyo!” naiinis nang anas ng kahera kay Alfred bago ito tumawag ng guwardiya upang siya ay ipahuli.

Ipinagtaka naman ng kaniyang nobya ang nangyayari kaya naman ipinaliwanag ng kahera ang tungkol kay Anastacia. Agad na nagpuyos sa galit ang nobyang kasama ni Alfred kaya naman nakatilim siya mula rito ng isang malakas na sampal!

Napilitan din siyang magbayad na lamang kaysa ipahuli pa siya ng kahera sa mga pulis bilang magnanakaw.

Naubusan tuloy siya ng pera, ngayon ay wala pa siyang nobya! Hindi akalain ni Alfred na ganito ang kalalabasan ng pagiging palikero niya.

Samantala, tuwang-tuwa naman si Anastacia ngayon dahil sa dami ng pagkaing in-order niya para sa mga batang pulubi. Talagang sinadya niyang um-order nang marami dahil gusto niyang parusahan ang palikerong lalaking iyon na kahit kasama na ang nobya niya ay pumuporma pa sa iba. Tuwang-tuwa rin tuloy ang mga batang noon pa man ay tinutulungan na niya.

Ngayon ay sigurado siyang madadala na ang lalaking ’yon dahil sa kaniyang ginawa. Hindi na ito uulit pa kailan man.

More Stories